Odoo 8 uzstādīšana

Kā uzstādīt un iedarbināt sistēmas Odoo 8. versijas programmatūru
un Latvijas lokalizācijas moduļus

Šajā lapā ir publicēta instrukcija sistēmas Odoo 8. versijas uzstādīšanai uz Linux Debian 8 (Jessie) servera.
Ar nelielām izmaiņām tā būs izmantojama arī Odoo 8 uzstādīšanai uz Ubuntu 14.04 LTS servera.

Lai izpildītu zemāk minētās Linux komandas, caur terminālu ar administratora tiesībām jāpieslēdzas darbojošai Linux sistēmai.

apt-get install php5-pgsql
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install ntp

Iestāda UTF-8 kodējumu (lv_LV.UTF-8 UTF8):

dpkg-reconfigure locales
Iestāda laika zonu (Europe/Riga):
dpkg-reconfigure tzdata
Uzstāda PostgreSQL datu bāžu vadības sistēmu un GIT versiju kontroles sistēmu:
apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-contrib postgresql-plperl
apt-get install git-core
Uzstāda Python bibliotēkas:
apt-get install python-dateutil python-docutils python-feedparser python-jinja2 python-ldap \
python-libxslt1 python-lxml python-mako python-mock python-openid python-psycopg2 python-psutil \
python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson \
python-tz python-unittest2 python-vatnumber python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt \
python-yaml python-zsi poppler-utils python-pip python-requests python-pyPdf python-decorator \
python-passlib gcc python-dev mc python-setuptools python-babel python-feedparser \
python-reportlab-accel python-zsi python-openssl python-egenix-mxdatetime python-jinja2 \
python-unittest2 python-mock python-docutils lptools make python-psutil python-paramiko \
poppler-utils python-pdftools antiword python-software-properties
kā arī
apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
apt-get install -y nodejs
npm install -g less less-plugin-clean-css
Izveido mapes Odoo programmatūras uzstādīšanai:
mkdir /opt/odoo /opt/odoo/80 /opt/odoo/80/odoo /opt/odoo/home
Izveido Linux un PostgreSQL lietotājus (kā paroli var iestādīt "odoo"):
addgroup odoo
adduser --system --home=/opt/odoo/home/odoo --ingroup odoo odoo
su - postgres
createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt odoo
exit 

Postgres serverī lietotājam "odoo" jāiestāda tiesības darboties ar datu bāzi:
failā /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf jāpievieno rinda ar lietotāju "odoo":

# Database administrative login by Unix domain socket
local all postgres peer
local all odoo peer


Lai izmaiņas stātos spēkā, jāpārstartē PostgreSQL serveris:

service postgresql restart
Uzstāda Odoo:
cd /opt/odoo/80/odoo
git clone --branch 8.0 --depth 1 https://github.com/odoo/odoo
mkdir /opt/odoo/80/addons-its1; cd /opt/odoo/80/addons-its1
git clone --depth 1 https://github.com/odoo-latvia/l10n_lv_addons
Moduļa "oerp_no_phoning_home" uzstādīšana (paziņojuma "Your OpenERP is not supported" un ziņojumu sūtīšanas uz odoo.com noņemšana):
cd /opt/odoo/80/odoo/addons
git clone --depth 1 https://github.com:/bizzappdev/oerp_no_phoning_home
Konfigurācijas faila izveide:
cp /opt/odoo/80/odoo/debian/openerp-server.conf /opt/odoo/home/odoo
chown odoo:odoo /opt/odoo/home/odoo/openerp-server.conf

konfigurācijas failā /opt/odoo/home/odoo/openerp-server.conf jāpapildina addons_path rinda:
addons_path = /opt/odoo/80/odoo/addons,/opt/odoo/80/addons-its1/,/opt/odoo/80/addons-its1/l10n_lv_addons
kā arī jāieliek datu bāzes lietotāja vārds un parole:
db_password = odoo-01
db_user = odoo-01

Izveido mapi pielikumu failiem un ieliek atsauci uz šo mapi:
mkdir /var/odoo /var/odoo/filestore
ln -s /var/odoo/filestore /opt/odoo/home/odoo/.local/share/Odoo/filestore
Iedarbina Odoo serveri:
su - odoo -s /bin/bash
/opt/odoo/80/odoo/openerp-server -c /opt/odoo/home/odoo/openerp-server.conf --save

Pārbauda Odoo severi darbībā, interneta pārlūkā ierakstot adresi kurai norādīts Odoo servera ports (:8069)
http://servera_ip_adrese:8069

Lai iedarbinātu odoo kā servisu, kas darbosies arī pēc servera pārstartēšanas, jāiekopē sekojošais skripts /etc/init.d mapē ar vārdu odoo-server:

chmod 755 /etc/init.d/odoo-server
update-rc.d odoo-server defaults